Popełniłem pierwszy w życiu web service. Jak można przeczytać w tytule są to komponenty Springowe udostępniane jako usługi sieciowe za pomocą CXF. Projekt stworzony w Eclipse kompiluje się i działa bez problemu, ale Eclipse'owemu edytorowi XMLa nie podoba się definicja kontekstu Spring:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:jaxws="http://cxf.apache.org/jaxws"
xsi:schemaLocation="
http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd
http://cxf.apache.org/jaxws
http://cxf.apache.org/schemas/jaxws.xsd"%gt;

<jaxws:endpoint id="webServiceEndpoint"
address="/test"
implementorClass="moja.klasa.WebService">

... implementacja usługi ...
</jaxws:endpoint>

</beans>
W zaznaczonym miejscu sygnalizowany jest błąd:
The matching wildcard is strict, but no declaration can be found for element 'jaxws:endpoint'.
Skoro Eclipse nie może znaleźć deklaracji, to trzeba mu powiedzieć gdzie jej szukać. Z menu wybieramy Window / Preferences, potem Web and XML / XML Catalog, zaznaczmy User Specified Entries, klikamy przycisk Add... i wpisujemy następujące wartości:

Location: jar:file:/lokalna/ścieżka/modules/cxf-rt-frontend-jaxws-<wersja>.jar!/schemas/jaxws.xsd
Key Type: Schema Location
Key: http://cxf.apache.org/schemas/jaxws.xsd

Wybranie wartości Schema Location w polu Key Type jest możliwe dopiero po wpisaniu poprawnej wartości w pole Location.

Po wykonaniu tej operacji dotychczasowy błąd zniknie, ale pojawi się nowy:
Referenced file contains errors (jar:file:/ścieżka/do/bibliotek/cxf-<wersja>.jar).
Problemem jest teraz brak definicji, która jest importowana przez jaxws.xsd. W taki sam sposób jak poprzednio dodajemy drugi wpis:

Location: jar:file:/lokalna/ścieżka/modules/cxf-common-utilities-<wersja>.jar!/schemas/configuration/cxf-beans.xsd
Key Type: Schema Location
Key: http://cxf.apache.org/schemas/configuration/cxf-beans.xsd

i tym razem jest to już wystarczające.

Opisany sposób jest oczywiście uniwersalny - można tak dodać w Eclipse dowolne brakujące definicje.

0 komentarze: